Biển gộp làn đường theo phương tiện- Cần chú ý những gì

Trong hệ thống Quy chuẩn về biển hiệu giao thông mới QCVN 41:2016/BGTVT có hiệu lực vào ngày mai 1/11/2016, có quy định rõ: Biển hiệu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành. Trong đó, biển số R.415 “Biển gộp làn đường theo phương tiện” có đặc điểm nhận diện như sau:

Cần lưu ý rằng trong QCVN 41:2016 có ghi: Biển R.415 chỉ là một trường hợp trong hệ thống biển gộp làn theo phương tiện.

Cần lưu ý rằng trong QCVN 41:2016 có ghi: Biển R.415 chỉ là một trường hợp trong hệ thống biển gộp làn theo phương tiện.

Trong đó, để hướng dẫn cho người tham gia giao thông tuân thủ theo loại biển hiệu lệnh này, QCVN 41:2016/BGTVT quy định: Biển R.415 dùng để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết số lượng làn đường và loại xe được phép lưu thông trên từng làn đường theo quy định. Tùy theo tình hình thực tế về số lượng làn đường và ý đồ tổ chức giao thông mà sử dụng các ký hiệu phương tiện trên các làn cho phù hợp và biển số R.415 chỉ là một trường hợp.

Biển R.415 là biển hình chữ nhật nền màu xanh, trên đó thể hiện hình vẽ các loại phương tiện cho phép sử dụng trên từng làn đường. Biển đặt bên đường hoặc treo trên cột cần vươn và biển này chỉ áp dụng với những đoạn đường có 2 đến 4 làn đường cho mỗi hướng lưu thông

Đặc biệt, biển hiệu R.415 không áp dụng với các xe chuyển làn để ra/vào hoặc dừng đỗ bên đường. Ngoài ra, QCVN 41:2016/BGTVT nêu rõ: Khi sử dụng biển này phải kết hợp với vạch sơn phân chia làn đường phù hợp và thống nhất, trong trường hợp đến gần nơi đường bộ giao nhau, xe được phép chuyển làn để đi theo hành trình mong muốn và việc chuyển làn phải thực hiện theo đúng các quy định.

Viết bình luận